bài tuyên truyền 77 năm Ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Đăng lúc: 17/08/2022 (GMT+7)
100%

Cách đây 77 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 02/9/1945 – 02/9/2022

Cách đây 77 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Từ thời khắc lịch sử đó, dân tộc Việt Nam đã bước sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Đó là thành quả cách mạng vĩ đại của tinh thần đoàn kết triệu người như một của dân tộc Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, mãi mãi đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình dựng nước của dân tộc ta. Tư tưởng nhân văn, tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập đã trở thành sức mạnh trí tuệ, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam giành độc lập, tự do. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

77 năm trôi qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy, nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh biết bao xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám: độc lập cho Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho nhân dân.

Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ; tiến hành cuộc kháng chiến chín năm trường kỳ, đầy gian khổ, hy sinh, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, trải qua hai mươi mốt năm chiến đấu anh dũng, kiên cường đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, giành toàn thắng trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay sau đó, nhân dân ta lại phải tiếp tục tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chỉ đến khi đó, nhân dân ta mới thực sự được sống trong hòa bình, xây dựng lại đất nước. Thật đúng như lời Nguyễn Trãi viết trong Đại Cáo Bình Ngô: “Xã tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới”.

Đường lối đổi mới được Đại hội lần thứ VI của Đảng ta đề ra đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực thực hiện, đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta.

Qua 47 năm nỗ lực phấn đấu, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển ; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2 tháng 9 trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mang lại, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Với ý nghĩa lịch sử của 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Đảng bộ, quân và nhân dân xã Tân Châu luôn phát huy truyền thống cách mạng với tám chữ vàng "Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường", nêu cao tinh thần tự chủ, tập trung trí tuệ, nguồn lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, trong công cuộc đổi mới cán bộ và nhân dân trong toàn xã đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như: Quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định; kinh tế tăng trưởng nhanh, GDP bình quân năm sau cao hơn năm trước 15%; các lĩnh vực văn hoá - xã hội ngày một phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Năm 2022, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trong những ngày này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, cùng với ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Châu sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa xã Tân Châu phát triển nhanh và bền vững.

bài tuyên truyền 77 năm Ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Đăng lúc: 17/08/2022 (GMT+7)
100%

Cách đây 77 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 02/9/1945 – 02/9/2022

Cách đây 77 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Từ thời khắc lịch sử đó, dân tộc Việt Nam đã bước sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Đó là thành quả cách mạng vĩ đại của tinh thần đoàn kết triệu người như một của dân tộc Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, mãi mãi đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình dựng nước của dân tộc ta. Tư tưởng nhân văn, tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập đã trở thành sức mạnh trí tuệ, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam giành độc lập, tự do. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

77 năm trôi qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy, nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh biết bao xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám: độc lập cho Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho nhân dân.

Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ; tiến hành cuộc kháng chiến chín năm trường kỳ, đầy gian khổ, hy sinh, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, trải qua hai mươi mốt năm chiến đấu anh dũng, kiên cường đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, giành toàn thắng trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay sau đó, nhân dân ta lại phải tiếp tục tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chỉ đến khi đó, nhân dân ta mới thực sự được sống trong hòa bình, xây dựng lại đất nước. Thật đúng như lời Nguyễn Trãi viết trong Đại Cáo Bình Ngô: “Xã tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới”.

Đường lối đổi mới được Đại hội lần thứ VI của Đảng ta đề ra đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực thực hiện, đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta.

Qua 47 năm nỗ lực phấn đấu, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển ; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2 tháng 9 trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mang lại, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Với ý nghĩa lịch sử của 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Đảng bộ, quân và nhân dân xã Tân Châu luôn phát huy truyền thống cách mạng với tám chữ vàng "Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường", nêu cao tinh thần tự chủ, tập trung trí tuệ, nguồn lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, trong công cuộc đổi mới cán bộ và nhân dân trong toàn xã đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như: Quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định; kinh tế tăng trưởng nhanh, GDP bình quân năm sau cao hơn năm trước 15%; các lĩnh vực văn hoá - xã hội ngày một phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Năm 2022, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trong những ngày này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, cùng với ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Châu sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa xã Tân Châu phát triển nhanh và bền vững.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT