Vùng đất xã Thiệu Tân ngày nay thời Lê là làng Đông Xá thuộc tổng Đại Bối, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Thiên. Đến triều Gia Long, phủ Thiệu Thiên được đổi làm phủ Thiệu Hóa.[3]. Sau đó Đông Xá được đổi thành Trần Xá rồi đổi sang Tòng Tân.

Năm 1900, hai tổng Vận Quy và Đại Bối của huyện Đông Sơn được chuyển vào huyện Thuỵ Nguyên, cùng phủ Thiệu Hóa.

Sau Cách mạng Tháng Tám, thành lập huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Tân thuộc huyện Thiệu Hóa.

Năm 1977, cùng với các xã hữu ngạn sông Chu thuộc huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Tân được sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu. Năm 1982 huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn, xã Thiệu Tân thuộc huyện Đông Sơn. Năm 1996, xã Thiệu Tân trở lại huyện Thiệu Hóa mới tái lập.

Xã Thiệu Tân gồm hai làng là Tòng Tân Nội (trong đê sông Chu) và Tòng Tân Ngoại (ngoài đê) [3]. Năm 1976 Tòng Tân Ngoại thực hiện chính sách di dân (do ngoài đê thì thường xuyên bị nước lũ gây thiệt hại về người và của) lên huyện Thạch Thành được thành lập một xã là Thành Trực và một số hộ thì chuyển đi huyện khác.

Hiện nay xã Thiệu Tân có 5 xóm dân số khoảng 6000 người. Là vùng đất trù phú, dân cư thuần nông.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT